Weselseweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op versterken van de uitstraling van een van de belangrijkste invalswegen van de stad én behoud van het landelijk karakter.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Oorspronkelijk was de kaarsrechte Straelseweg de verbinding tussen Venlo en het Duitse Straelen. Met de toename van het verkeer en de aanleg van de A67 ontstonden nieuwe wegen parallel aan de Straelseweg zoals de Weselseweg tussen A67 en Europaplein.

Bewoners van Straelen en haar achterland maken gebruik van deze weg bij een bezoek aan Venlo. De weg symboliseert ook de historische verbondenheid van Venlo met de Duitse steden en dorpen in de Euregio. De grensovergang met Duitsland is dan ook de plek waar het verschil in culturele identiteit gemarkeerd zou kunnen worden.

De directe omgeving van deze weg ten noorden van de A67 is overwegend agrarisch landelijk (westzijde) en glastuinbouw (oostzijde). De verspreid liggende bebouwing is van agrarische origine en traditioneel van architectuur. Het karakteristieke beeld met oudere bebouwing staat plaatselijk onder druk door de naderende grootschalige kassencomplexen. Het is belangrijk om in de beeldvorming een goede afstemming tussen beide karakteristieken te bewerkstelligen.

De Weselseweg ten zuiden van de A67 heeft het karakter van een invalsweg van Venlo. De aansluiting van Weselseweg op de A67 heeft de betekenis van een ‘stadspoort’ voor Venlo. Aan deze ambitie is nog geen uitvoering gegeven in een concreet zichtbare vorm. bij een verbeelding van deze poort zou de in deze omgeving volop zichtbare glastuinbouw een inspiratiebron kunnen zijn.

Bronnen