Venrayseweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op een representatieve uitstraling van de economische kracht van de Trade-Ports, Greenpark en Zon Fresh Park.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Venrayseweg is een van de belangrijkste invalswegen van Venlo. De weg is verbonden met de A73 en ontsluit een aantal belangrijke bedrijfsterreinen: Zon Fresh Park, Greenpark, Trade Port Noord, Trade Port Oost en Venlo Trade Port. Het wegbeeld wordt bepaald door een grote diversiteit aan bedrijfsgebouwen afgewisseld door bosschages en groenvoorzieningen: uitstraling, maat en schaal zijn dan ook erg divers.

De jarenlange ontwikkeling van de bedrijventerreinen is herkenbaar in de verschijningsvorm van de Venrayseweg. Door invloed van de haven, de aansluiting op A67-A73, de inrichting van de openbare ruimte en de architectuurtrends is een aantal karakteristieken ontstaan in het bedrijvengebied, die ook in het beeld vanaf van de Venrayseweg zichtbaar zijn. Op basis van het beeld is de Venrayseweg grofweg in vier stukken te verdelen.

A. Tracé tussen Greenportlane en A73

De omgeving van de weg bestaat uit boslandschap met daarin enkele markante gebouwen van Greenpark. De opmerkelijke architectuur van ‘Villa Flora’ en de ‘Innovatoren’ geven uitdrukking aan de economische kracht van Venlo. Tevens toont de ruimtelijke setting van deze gebouwen het bijzondere karakter van het duurzame werklandschap van Greenpark en Trade Port Noord. De verschijningsvorm van gebouwen in Greenpark wordt gestuurd met het beeldkwaliteitplan Greenpark.

B. Tracé tussen A73 en A67

Het bebouwingsfront van Zon Fresh Park en Trade Port-Oost bepalen het beeld van dit tracé van de Venrayseweg. In een breed en groen wegprofiel zijn grootschalige bedrijven met een overwegend logistieke uitstraling zichtbaar. Het gevelbeeld wordt plaatselijk bepaald door rijen dockshelters. Wenselijk is dat het beeld langs deze weg wordt bepaald door representatieve voorzijden. De stedenbouwkundige structuur met tweezijde oriëntatie van de bedrijven is een belangrijke reden voor het ontstaan van deze ‘achterzijden’. Het streven is gericht op een aantrekkelijk logistiek gevelbeeld in combinatie met versterking van de groenbuffer.

C. Tracé tussen A67 en Groot-Bollerweg

De tunnel onder de A67 heeft een poortfunctie tot gevolg maar markeert nog meer het verschil tussen de bedrijvigheid ten noorden en ten zuiden van de A67. Nabij de A67 is een entreegebied van Venlo Trade Port ontstaan. Bijzondere architectuur markeert de plek. Kenmerkend voor Venlo Trade Port zijn diversiteit, grotere bebouwingsdichtheid, grote bedrijfshallen en enkele hoge bedrijfsinstallaties. De havenactiviteiten zijn vanaf de Venrayseweg zichtbaar door de grote containerkraan. Versterking van de continuïteit van bebouwing en uitstraling is wenselijk.

D. Tracé tussen Groot-Bollerweg en Maas

In dit oudere deel van Venlo Trade Port zijn veel kleinere bedrijven aanwezig. Dit beeld wordt versterkt door de ontwikkeling van bedrijventerrein Ubroek. Deze inbreiding wordt gestuurd met het beeldkwaliteitplan Ubroek. Een opvallend element is de hoogspanningslijn en –masten. De bedrijfsbebouwing is niet geordend in één strakke rooilijn; wel is sprake van een zeker ritme in hoogte, verspringing, vorm en kleur. Bij de meeste bedrijven is het meer representatieve voorzijde naar de Venrayseweg gericht. Plaatselijk is sprake van een architectonische bijzonderheid. Zo wordt de kruising Venrayseweg - Groot Bollerweg geaccentueerd met een opvallend kantoorgebouw.

Bronnen