Tegelseweg / Schoolstraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de bestaande karakteristiek.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De oude kern van Belfeld bood wegens de aanwezige infrastructuur onvoldoende ruimte om nieuwbouw een plaats te bieden. Als gevolg daarvan ontwikkelde zich lintbebouwing langs de belangrijkste hoofdwegen, zoals de Rijksweg, Schoolstraat, Wilhelminastraat en Julianastraat. Behalve de doorgaande verbinding de Rijksweg, vormden de overige drie hoofdwegen de verbinding met de andere kernen van de gemeente (Bolenberg en Geloo) en/of de toegang tot de agrarische gebieden.

De Schoolstraat verbindt de buurtschap Geloo aan de Tegelseweg met de kern van Belfeld. Van oudsher is de Schoolstraat een belangrijke noord-zuid verbindingsweg met in de eerste helft van de twintigste eeuw organisch gegroeide lintbebouwing in traditionele uitvoering. Na de Tweede Wereldoorlog vond een verdere verdichting van het bebouwingslint plaats. Ter hoogte van de Irenelaan ligt een koppeling met de wederopbouw uit de jaren vijftig rondom de Urbanuskerk. Belangrijk is de situering van de voormalige boerderijen uitsluitend aan de westzijde van de weg aan de Tegelseweg in Geloo.

Bronnen