Schandelo / De Bong

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het welstandsbeleid is gericht op herstel en het in stand houden van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit en structuur. Er wordt ingezet op het behouden van historische relicten en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden.

Gebiedskarakteristiek

De bebouwing van de gehuchten De Bong en Schandelo kenmerkt zich door een zeer langgerekt lint van agrarische bebouwing langs een hoge Maasterrasrand. Hier wordt de beboste rivierduingordel tussen de Venkoelen en Ravenvennen onderbroken. Het lager gelegen terras aan de westzijde met vochtige gronden (kwelzone) langs de beek was als grasland in gebruik. Het broekgebied kenmerkt zich door de inrichting als jong ontginningslandschap. De gronden aan de oostzijde van de bebouwing deden als akkers (open veld) dienst. Op dit hoger gelegen terras ontstaat een nieuw glastuinbouwgebied. Door de dominante aanwezigheid van de kassen is de natuurlijke samenhang van het agrarische bebouwingslint in het landschap ter plaatse minder zichtbaar.

Het merendeel van de bebouwing bestaat uit langgevelboerderijen en een enkele gesloten hoeve. De bebouwing wordt begeleid door de weg Schandelo. Het noordelijk deel van het voormalige veengebied heeft een vrij grootschalig verkavelingspatroon en is open van karakter. Het zuidelijk deel (Vreewater en Ossenberg) is veel kleinschaliger en heeft door de aanwezigheid van veel kleine bospercelen en houtwallen een meer besloten uitstraling.

De agrarische lintbebouwing op een oude terrasrand van de Maas is hier relatief gaaf bewaard en herkenbaar gebleven. Dit soort hoge rivierterrasranden met bebouwing zijn vrij uniek in Nederland en kenmerkend voor Noord-Limburg. Kortom Schandelo is historisch waardevol en draagt bij aan de identiteit van onze regio. Voor de gemeente Venlo uniek.

Bronnen