Roobeek

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op het in stand houden van de landschappelijke beeldkwaliteit.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De bebouwing Roobeek wordt in sterke mate bepaald door het hoogteverschil tussen het midden- en laagterras van de Maas, waarbij de bebouwing zich manifesteert op de hogere delen. De reliëfrand wordt geaccentueerd door de wegenstructuur van de Rijksstraatweg en de Roobeekweg. Deze ligging is bepaald door de oorspronkelijke opzet als kampontginning (Poelkamp) met een boerderij aan de westelijke rand daarvan. Omdat de boerderij in de 19e eeuw tevens een brouwerijfunctie kreeg, werd het complex grootschaliger van karakter met diverse bijgebouwen in traditionele stijl. De Rode beek aan de zuidzijde vormt een landschappelijke begrenzing van het gebied. Het zuidelijker gelegen hotel ‘tegenover’ de Maasstraat heeft geen historische achtergrond. Bovendien gaat de terrasrand hier schuil achter de bebouwing waardoor het landschappelijke karakter hier minder uitgesproken is.

Bronnen