Rijksweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op versterking van het huidige beeld van een rijksweg met dorpse lintbebouwing. Ter plaatse van de kern dient de karakteristiek van het oude dorp nadrukkelijker ondersteund te worden.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Rijksweg is de meest prominente toegangsweg tot Velden maar is ook een doorgaande verkeersweg. De weg loopt parallel aan de Maas en splitst het dorp in de oorspronkelijke kern aan de westzijde en de vanaf circa 1970 gerealiseerde uitbreidingswijken aan de oostzijde. Beide zijden van de rechte Rijksweg bestaan uit lintbebouwing met overwegend woningen van uiteenlopende architectuur. Ter plaatse van de oude kern van Velden – Markt en Schandeloseweg – is sprake van verbreding van het profiel en centrumfuncties. De Rijksweg wordt daar onderdeel van de dorpskern. De architectuur van de bebouwing is traditioneel en heeft overwegend een dorps karakter.

Bronnen