Molenbossen

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op het behouden van de bestaande beeldbepalende kwaliteit.

Gebiedskarakteristiek

De Molenbossenflats zijn in de tweede helft van de jaren zestig gebouwd in een ultieme poging om de voortdurende woningnood te lenigen. Het experimentele en kostenbesparende karakter van dit complex komt tot uitdrukking in de toepassing van een nieuwe woningtypologie (galerijflats), schaalvergroting (608 woningen in elf en dertien bouwlagen), industrialisatie (gietbouwsysteem Wilma) en standaardisatie (herhaling van identieke flats en woningen). De ruimtelijke opzet bestaat uit vier vrijstaande flats die schuin achter elkaar zijn geplaatst in een strokenverkaveling met een onderlinge afstand van circa honderd meter. De woonkamers en balkons liggen aan de zonnige zuidzijde en de galerijen aan de noordzijde. Het maaiveld is ingericht als een glooiende gemeenschappelijke tuin met een landschappelijke aanleg die aansluit op het natuurpark van de winterbedding op de linker Maasoever.

De geknikte schijfvormige flats hebben elk een vleugel van elf en een vleugel van dertien bouwlagen, beide met plat dak. De vleugels zijn ongelijk van lengte en verspringen zes meter ten opzichte van elkaar ter plaatse van het trappenhuis. Deze afwisseling in bouwvolume, hoogte, lengte en rooilijn zorgen voor een expressief bebouwingsbeeld en een markante begrenzing van de bebouwde kom met fraai uitzicht over de Maasvallei. De flats zijn uitgevoerd in een modernistische betonarchitectuur met een zakelijke uitstraling waarin de nadruk ligt op de collectiviteit van deze gestapelde woonvorm. Karakteristiek voor de noordgevels zijn de horizontale lijnen en de plastische werking van de uitkragende galerijen, de regelmatige herhaling van symmetrisch ingedeelde houten puien met grote glasruiten aan weerszijden van de voordeuren en de uitgebouwde trappenhuizen met lift. De zuidgevels hebben eveneens een horizontale opbouw en een plastische werking door de betonnen vloerbanden en de uitkragende balkons. Het zakelijke, repeterende en massale karakter van de architectuur wordt enigszins ‘verzacht’ door de decoratieve wand van prefab betonelementen in de trappenhuizen (behoudenswaardig) en het opvallende in 1996-1997 uitgevoerde buitenschilderwerk in felle, geleidelijk verlopende kleuren als ware het een ondergaande zon: rood midden onder en oranje / geel naar de randen van de gevels (beeldbepalende toevoeging).

De flats aan de Maas zijn door één nieuw aangelegde ontsluitingsweg (Molenbossen), die aan de westzijde langs de flats voert, bereikbaar. Laanbeplanting en groenstroken langs deze weg zorgen ervoor dat de flats en de parkachtige omgeving fysiek worden gescheiden van de bebouwing aan de westzijde.

Dankzij het expressieve bebouwingsbeeld, de open verkaveling en de markante situering is de Molenbossen een bijzonder waardevol wederopbouwensemble voor de gemeente Venlo.

Bronnen 

  • Venlose katernen 4 - De Molenbossenflats (beschikbaar bij het archief)