Maasbreeseweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op de ontwikkeling van een representatiever beeld van de bebouwing langs deze structurerende invalsweg.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Maasbreeseweg is een provinciale weg voor doorgaand verkeer die werd aangelegd ter vervanging van een verbindingsweg door diverse dorpskernen. De Maasbreeseweg is een van de belangrijkere verbindingswegen met de westelijke regio. Er is alleen sprake van aanliggende bebouwing nabij het stedelijk gebied van Blerick. De reconstructie ten behoeve van de aansluiting op de A73 heeft geleid tot een te verrommeld beeld met name nabij de aansluiting Riethofweg op Napoleonsbaan.

Bronnen