Lingsforterweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op het verbeteren van de bestaande beeldkwaliteit.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Ondanks de ligging in het buitengebied van Arcen en Velden telt de Lingsforterweg langs een deel van het wegtracé een groot aantal burgerwoningen in een groen casco. Langs dit deel van de weg is het heidelandschap op de rivierduinen in de 19e eeuw omgezet in bos. De Lingsforterweg vormde de oude rechtstreekse verbinding tussen Straelen en Arcen. Het naar verhouding smalle oost-west tracé doorsnijdt een aantal verschillende landschappen, waarbij het al eerder genoemde deel door de hoger gelegen rivierduinen relatief veel vrijstaande woningen uit diverse perioden kent. Het pluriforme karakter wordt versterkt door de aanwezigheid van bedrijfspanden (horeca, tuincentrum en tankstation) tussen de burgerwoningen. Na het doorkruisen van een open broekgebied richting oosten is de aanwezigheid van de rand van het hoogterras de reden voor het bochtige karakter in dit deel van de weg. Ook nabij de rijksgrens komt enige bebouwing voor die een relatie had met de grensovergang. Deze bebouwing is in het bestemmingsplan aangeduid als ‘karakteristiek’.

Bronnen