Koningstraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandbeleid is gericht op behoud en doorontwikkeling van het karakteristieke beeld.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Koningstraat ligt in het verlengde van de Kloosterstraat en vormde samen met de Posthuisstraat en de Kloosterstraat in het verleden een belangrijke verbindingsroute tussen de dorpskern van Tegelen het noordelijk deel van de dorpskern van Steyl. De Koningstraat met enkele oude kastanjebomen is als historische doorgaande route nog herkenbaar. Vanaf het einde van de negentiende eeuw werd de straat met name aan de zuidzijde bebouwd, de noordzijde bleef nagenoeg onbebouwd vanwege de plotselinge overgang naar het laaggelegen deel rondom de Engerbeekbedding. De bebouwing van deze zijde volgde vanaf het begin van de twintigste eeuw. In de jaren vijftig werden met de aanleg van de Zandstraat enkele gaten aan de zuidzijde van de Koningstraat gedicht. De karakteristiek en de verschijningsvorm van de bebouwing is divers, overwegend baksteenarchitectuur met een evenwichtige gevelindeling en zadeldaken met keramische pannen.

Bronnen