Klingerbergsingel

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de bestaande karakteristiek van deze structurerende wijkontsluitingsweg.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De stedenbouwkundige opzet van de woonwijk Vossener is typerend voor de tachtiger jaren: een groendooraderde wijk met een lusvormige wijkontsluitingsweg en daaraan woonstraten/-erven die eindigen in de groene zoom rondom de woonwijk. De Klingerbergsingel is als wijkontsluitingsweg bepalend voor de structuur en herkenbaarheid van deze woonwijk. De begeleidende bebouwing van deze weg is overwegend lagere aaneengesloten woonbebouwing. Er is weinig differentiatie in bouwstijlen en woontypen.

Bronnen