Kern Velden

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit.

Gebiedskarakteristiek

De ligging van Velden is in sterke mate bepaald door de landschappelijke vormen. Het dorp ligt op de rand van een hoger terras waarop diverse stuifduincomplexen aanwezig waren. De kerk en het kerkhof zijn aangelegd op een tweetal stuifzandduinen met een hogere ligging tot gevolg. De terrasrand en deze duinen zijn structuurbepalend geweest voor het wegenpatroon waaraan - rond de kerk - verspreide bebouwing voorkwam. Westelijk van de Rijksweg is de (woon-)bebouwing daardoor gesitueerd langs een aantal noord-zuidgerichte wegen verbonden door een aantal kortere straten in oost-west richting.

Nabij de Markt en langs oudere linten bevindt zich een mix van oudere en nieuwere bebouwing. De oorspronkelijke linten hebben een vrij stenig profiel, waarin weinig bomen zijn opgenomen omdat de rooilijn vrij dicht aan de straatkant ligt. De bebouwing langs deze straten bestaat veelal uit vrijstaande en half-vrijstaande woningen met een hoogte van één à twee bouwlagen met kap. Op sommige plaatsen zijn de woningen gebouwd in dezelfde rooilijn, terwijl op andere locaties juist de verspringing van rooilijnen typerend is voor het straatbeeld. De woningen dateren uit de 20e eeuw met de nadruk op de wederopbouwperiode en hebben een diverse architectuur. Naast individueel gerealiseerde panden zijn op verschillende locaties in de kern ook seriematig gerealiseerde woningen gesitueerd. Afwijkend van dit beeld is de bebouwing aan het marktplein, waar relatief grootschalige complexen zijn gerealiseerd en de recentere bebouwing uit de periode 1990-2005 aan de westelijke rand van de kern.

Bronnen