Kern Lomm

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het welstandsbeleid is gericht op het vergroten van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit.

Gebiedskarakteristiek

Lomm bestond in de 19e eeuw uit een drietal bewoningskernen (van oost naar west: Hanikerweg, Antoniusplein en Hoekereind) met los verspreid liggende agrarische bebouwing. De noord-zuid oriëntatie van de drie kernen werd bepaald door de stroomruggen op het Maasterras. Een belangrijke infrastructurele ingreep halverwege de 19e eeuw bestond uit de aanleg van de Rijksstraatweg tussen Venlo en Arcen, waarbij de richting oosten lopende Hanikerweg gekruist werd. Rond 1900 concentreerde de bebouwing zich rondom de drie bewoningskernen waardoor één kleine dorpskern ontstond. Een kerkgebouw kreeg Lomm pas in de 20e eeuw. Tot dat moment was het dorp gericht op Arcen. In de loop van de 20e eeuw wordt de bebouwing in de kern van Lomm verder verdicht. Tegelijkertijd groeit het kerkdorp vooral in zuidelijke richting. Langs deze (nieuwe) wegen worden woningen gerealiseerd, in een meer planmatige opzet en een strakkere verkaveling dan in de dorpskern. Daarnaast wordt lintbebouwing gerealiseerd langs de wegen die in noordelijke, oostelijke en westelijke richting uitwaaieren vanaf de dorpskern.

De oorspronkelijke opzet waarin agrarische bebouwing de woonkern karakteriseerde is in de meeste straten nauwelijks meer herkenbaar. De verdichting van de bebouwing in de kern bestaat merendeels uit bouwwerken uit de periode 1945-2000. Omdat de verdichting rondom de kerk werd gecentreerd is een compacte kern ontstaan die haar oostelijke begrenzing in de Rijksstraatweg vindt. De in de 19e eeuw aangelegde Rijksstraatweg heeft nauwelijks een ruimtelijke relatie met de dorpskern. Aan de westzijde ontstaat een nieuwe overgang naar het Maasdal door de vorming van de hoogwatergeul. In plaats van landerijen vormt water straks de begrenzing van de bebouwing. Op deze overgang ontstaat de nieuwbouwwijk Meulenveld (BKP).

Bronnen