Kern Belfeld

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het welstandsbeleid is gericht op het in stand houden van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit.

Gebiedskarakteristiek

De kern Belfeld ligt gedeeltelijk op het laagterras van de Maas en deels op het middenterras. Deze terrasrand met een aanzienlijk hoogteverschil draagt bij aan de verschijnings-karakteristiek van het oude dorpshart, waar van oudsher een sterk agrarische inslag domineerde. Ondanks een sterke groei in de twintigste eeuw bleef het middeleeuwse wegenpatroon nagenoeg één op één bewaard. Wel is door de aanleg van de spoorlijn in 1865, naast de reeds bestaande rijksweg, de kom van het dorp in drieën gesplitst.

In tegenstelling daarmee is, behalve in de omgeving van het Marktplein, weinig bebouwing meer over die verwijst naar de historische dorpskern tussen Maas en spoorlijn. Wel is hier nog sprake van een vrij open groene structuur die terug te voeren is op het agrarische verleden van het dorp.

In het woongebied van Belfeld komt weinig gestapelde bebouwing voor. Er is sprake van open, halfopen en gesloten bebouwing waarbij aan de hoofdstraten sprake is van een mix aan bebouwing uit de eerste helft van de twintigste eeuw en veelal twee onder één kap woningen.

Bronnen