Het Vorst

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het welstandsbeleid is gericht op het in stand houden van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit. Er wordt ingezet op het behouden van historische relicten en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden.

Gebiedskarakteristiek

Het gehucht het Vorst bestaat uit een reeks verspreid liggende boerderijen op een dekzandrug van het lage Maasterras. De oriëntatie van de bebouwing wordt door het landschap bepaald en door de Vorstweg en Stappersstraat met elkaar verbonden. De dekzandrug wordt aan de west- en oostzijde begrensd door een voormalige Maasgeul. Vanwege het hoger gelegen karakter van de rug is de bebouwing zeer markant in het verder open landschap aanwezig. De meeste hier gelegen boerderijen hebben historische wortels in de Middeleeuwen. De aanwezige objecten bestaan uit een mix van gebouwen uit de 18e tot het begin van de 20e eeuw. De bijgebouwen hebben een kleinschalige opzet en zijn duidelijk ondergeschikt aan de woongebouwen.

Bronnen