Hazenkamp

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier
Het beleid is gericht op het behouden en versterken van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De wijk Hazenkamp is in de jaren veertig en vijftig van de twintigste eeuw gebouwd als een nieuwe rooms katholieke parochie-eenheid. De eerste naoorlogse uitbreidingswijk in Blerick. De ruimtelijke opzet bestaat in hoofdzaak uit een assenkruis van ontsluitingswegen waarlangs groenstroken en voorzieningen (scholen, winkels), een kerkgebouw als beeldbepalende markering op het snijpunt van de kruisende wegen en woonbuurtjes in de vier kwadranten. Karakteristiek voor deze woonbuurtjes is de middelhoge bebouwing langs de randen en rijtjes eengezinswoningen aan de binnenstraten. Exemplarisch voor deze opzet is het noordoostelijke kwadrant met rijtjes middenstandswoningen aan de Alberdingk Thijmstraat (a), blokjes portiekflats aan de Albert Verweijstraat (b), een complex eengezinswoningen aan de achterliggende straten (c) en de kerk aan het centrale wijkplein (d). Dit wederopbouwensemble is integraal uitgevoerd in een traditionalistische bouwstijl met gemetselde, relatief gesloten gevels van roodbruine baksteen, twee en drie bouwlagen en zadeldaken met rode pannen. Deze algemene karakteristiek betrekt de onderdelen van het ensemble op elkaar. In aanvulling daarop heeft elk onderdeel ook zijn eigen onderscheidende elementen en accenten, namelijk:

De middenstandswoningen onderscheiden zich door een relatief rijke detaillering met onder andere een entreeomlijsting van latei op lisenen, een blokvertanding en fries in gele baksteen (decoratieve accenten), een tussenwoning als middenrisaliet (geleding van de straatwand), een grindbetonnen raamwerk met siermetselwerk tussen de ramen op de bovenste slaapverdieping (horizontale accentuering van de rij als geheel), een Frans balkon, een bakgoot op klossen, dakkapellen en een gemetselde tuinmuur. Een regelmatige indeling in vensterassen zorgt voor een rustig straatgevelbeeld.

De drielaags portiekflats staan op een souterrain en hebben als enige accent uitgebouwde portieken met latei op lisenen. Een regelmatige indeling in vensterassen zorgt voor een rustig gevelbeeld. De flats worden omringd door gemeenschappelijke voor- en achtertuinen en maken deel uit van een identiek bebouwingspatroon langs de wijkontsluitingswegen (wanden als stedelijke begeleiding van de hoofdstructuur).

Het complex eengezinswoningen binnen het kwadrant heeft een tuindorpachtige opzet met geknikte straten, wigvormige pleintjes, verspringende rooilijnen, omhaagde voortuinen en diepe binnenterreinen (deels voor gemeenschappelijke doeleinden). Het gevelbeeld wordt in belangrijke mate bepaald door de plaatsing van de ramen en deuren: verticaal geordend in regelmatige vensterassen en horizontaal trapsgewijs verspringend in halve niveaus. Karakteristiek is de trapeziumvorm van de kleine raampjes in het souterrain, op de verdieping en boven enkele voordeuren. Opvallend zijn de bordestrappen bij enkele entrees, de smeedijzeren raamhekken en de steunberen op de hoeken. De architectonische verschijningsvorm is uitgesproken traditioneel en ambachtelijk. Veel originele ramen zijn vervangen door kunststof exemplaren en voorzien van rolluiken.

Als hoofdgebouw van het ensemble is de basilicale St. Hubertuskerk (architect J.B.H.M. Ramaekers, 1953-1954) het meest onderscheidend en versierd. Dat komt tot uitdrukking in de solitaire iets gedraaide ligging op een groen ingericht bouwveld, alsmede in de toepassing van rollagen, hoekblokken, deklijsten, rondbogen, zuilen, roosvenster en gesmoorde pannen. De geplande klokkentoren (landmark) is nooit gerealiseerd.

Het noordoostelijke kwadrant van de wijk Hazenkamp is een exemplarische en complete bouwsteen in ruimtelijk, functioneel en architectonisch opzicht, conform de opvattingen van de vroeg-naoorlogse parochiegedachte waarin hiërarchie, gemeenschap en orde een belangrijke rol spelen. Daarom is dit kwadrant een bijzonder waardevol wederopbouwensemble voor de gemeente Venlo.