Hasselt

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het welstandsbeleid is gericht op het in stand houden van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit. Er wordt ingezet op het behouden van historische relicten en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden.

Gebiedskarakteristiek

De bebouwing van Hasselt is sterk bepaald door het natuurlijke reliëf van geulen en hoger gelegen stroomruggen op het laagterras van de Maas. Op twee van deze stroomruggen is de ook nu nog de grotendeels agrarisch van karakter zijnde bebouwing in een open landschap gesitueerd. In de er tussenin liggende onbebouwde geul stroomt een beek. Vanwege de beperkte ruimte op de stroomruggen liggen de boerderijen met bijgebouwen relatief geclusterd en dicht aan de Maas. De boerderijen zijn veelal traditioneel vormgegeven Maasdal-boerderijen met zadeldaken. Ten noorden en ten zuiden van de Hasselt wordt het landschap bepaald door grootschalige kassencomplexen.

Bronnen