Greenportlane

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het welstandsbeleid langs de Greenportlane is gericht op ontwikkeling van het beeld van een werklandschap dat de economische kracht van stad en regio weergeeft.

Gebiedskarakteristiek

De Greenportlane is de primaire ontsluiting van Trade Port Noord en -West. Tevens is de weg rechtstreeks verbonden met A67 en A73. De Greenportlane en het gebied ter weerszijden vormt de centrale ruimte in Trade Port Noord. Het is de verbindende as waar vanuit de Greenport Venlo primair wordt beleefd. Een goede beeldkwaliteit vanuit deze as is erg belangrijk. De provincie heeft het inrichtingsplan opgesteld. In het beeldregieplan van Trade Port Noord is het inrichtingsplan en de belangrijkste kenmerken opgenomen, zodat sturing gegeven kan worden aan de uitwerking.

Kenmerken van het inrichtingsplan van dit wegtracé zijn:

  • Eenduidige en robuuste vormgeving: functioneel ingericht
  • Eenduidig gebruik straatmeubilair 
  • Randen (groene wadi’s tot aan de wallen)
  • Rustig continue groen/blauw beeld
  • Geleidelijke hoogteverschillen tussen manchetten en weg
  • Gebruik van bomen minimaliseren: kenmerkende bomen in enkele clusters ten behoeve van schaalgevoel en dieptewerking/coulissen zijn mogelijk. In het gedeelte langs Trade Port Noord komen overigens geen bomen
  • Beheer is intensief bij medegebruik van landbouw, anders extensief

Het beeldregieplan gaat uitvoerig in op de verschijningsvorm van de bebouwing. De bebouwingvoorgevellijn van de aanliggende klavers is gesitueerd in eenduidige voorgevellijn met zo min mogelijk onderbrekingen. De vormgeving is gericht op eenduidige bouwvolumes, eenvoudige vormen en bijgebouwen zoveel mogelijk geïntegreerd in de hoofdvolumes. Langs de Greenportlane waar de manchetten laag zijn, dienen gebouwen een deels opengewerkte gevel te krijgen zodat etalagewerking ontstaat. De gebouwen aan deze zijde dienen te worden verbijzonderd zodat door vormgeving een eigen identiteit kan ontstaan (niet door reclame, kleur e.d.).

Bronnen