Eindhovenseweg / Sevenumseweg / Venloseweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op een representatieve uitstraling van de economische kracht van Trade Port West aan deze structurerende ontsluitings- en invalswegen.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Binnen Trade Port West wordt ruimte geboden aan meerdere soorten bedrijvigheid. Hoofdzakelijk vestigen zich, aan de zuidzijde van de A67, bedrijven in de afvalverwerkende industrie en aan de noordzijde bedrijven in de logistieke sector.

De ruimtelijke opzet van Trade Port West gaat uit van ruime wegprofielen met groenstroken en bomenrijen. Het bebouwingspercentage (50%) is lager dan traditioneel waardoor enige openheid wordt ervaren ondanks de grootschalige bedrijfsbebouwing. Ook is sprake van segmentering doordat kleinere bedrijven en grotere bedrijven zijn in clusters bij elkaar zijn gesitueerd. Algemeen uitgangspunt voor de bebouwing is dat de representatieve gevel aan de wegzijde is gesitueerd.

De Eindhovenseweg, Sevenumseweg en Venloseweg vormen samen de hoofdontsluiting van Trade Port West maar hebben ook een functie als invalsweg voor Venlo en Blerick. Het straatbeeld bij de drie onderscheiden wegtracés is echter zeer verschillend vanwege de inrichting van het aanliggende bedrijfsgebied.

  • Eindhovenseweg: De bedrijven worden grotendeels aan het zicht onttrokken door een hoge begroeide grondwal. De wal schermt de opslagterreinen met recycle-grondstoffen af ten opzichte van het natuurgebied Koelbroek. Doorkijk naar bedrijfsbebouwing dient met zorg plaats te vinden. Bij realisatie van een representatief en bij de groene omgeving passend gebouw, kan ter plaatse de grondwal worden onderbroken.
  • Sevenumseweg-Eindhovenseweg: De bedrijfsbebouwing is zichtbaar vanaf de invalsweg ook al is er geen directe ontsluiting vanaf deze weg. Van het merendeel van de bebouwing is de representatieve zijde naar de weg gekeerd. Dit beeld kan verder versterkt worden. De kruising met de A67 heeft het karakter van een stadspoort: voor het gebied rondom deze kruising geldt een bijzonder welstandsniveau en dient er bijzondere aandacht te zijn voor de uitstraling (zie ook bij deelgebied ‘Snelwegen’).
  • Venloseweg: Het profiel van de Venloseweg is zeer breed door de aanliggende ventwegen die de afzonderlijke bedrijven ontsluiten. Er is een zeer representatief beeld tot stand gekomen door de moderne vormgeving en hoogwaardige architectuur van de bebouwing. Het is wenselijk om dit kwalitatieve beeld door te zetten bij de verdere bedrijfsontwikkeling die gemeentegrensoverschrijdend gaat plaatsvinden in het gebied Klavertje 4.

Bronnen