Boxhoverweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op doorontwikkeling tot een herkenbare structurerende hoofdontsluitingsweg.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De wijzigingen in de infrastructuur rondom Tegelen en Belfeld zijn de laatste decennia enorm geweest. De Boxhoverweg is daarbij aangelegd als een nieuwe verbinding tussen Rijksweg-Noord en Steilrandweg/Tegelseweg/A73 (2001). Deze hoofdontsluitingsweg structureert het gebied tussen Tegelen en Belfeldweg nadrukkelijk. Als gevolg van het viaduct onder de spoorlijn kent het wegtracé deels een verdiepte ligging, vooral ten westen van de spoorlijn. De weg doorsnijdt de buurtschap Geloo (rotonde). Een aantal woonhuizen aan de parallel verlopende Kapelweg zijn daarbij geïsoleerd. In de richting van de aansluiting met de A73 stijgt de weg tot ruim boven het maaiveld. Als gevolg van de hier geplaatste betonnen geluidsschermen gaat het wegtracé geen enkele relatie met de omgeving aan.

Aan de zuidzijde van deze weg ontstond het bedrijventerrein Geloërveld terwijl aan de noordzijde het oorspronkelijke agrarische landschap bewaard is gebleven. Het karakter van de weg is dan ook tweeledig, groen en stedelijk. De bedrijfsbebouwing van Geloërveld is slechts beperkt op de Boxhoverweg gericht. De stedelijke zijde dient zich verder te ontwikkelen als een representatief en vanzelfsprekende bedrijvenrand van het dorp Belfeld. Aan de noordzijde dient de Boxhoverweg met landschappelijke middelen te ‘vergroeien’ met de bestaande omgeving.

Bronnen