Beeldkwaliteitsplan: Koramic

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

beeldkwaliteitsplan

De uitwerking van het woongebied wordt gestuurd met beeldkwaliteitsplan Koramic.

Gebiedskarakteristiek

Rond de kern Belfeld werden aan het eind van de negentiende eeuw diverse fabrieken voor dakpannen opgericht. Door de snelle groei van het dorp in de eerste helft van de twintigste eeuw kwam de industrie, die eerst aan de rand van de kern lag, midden in de bebouwde kom te liggen. Om aan deze ongewenste situatie een eind te maken, werd ernaar gestreefd de fabrieken te verplaatsen naar industrieterreinen buiten het dorp.

Janssen-Dings/Koramic is een voorbeeld van een fabriek die nog lang op de oorspronkelijk locatie is blijven bestaan. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw kwam het terrein door uitplaatsing van het bedrijf vrij voor inbreiding in de kern. Voor de locatie is een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan samengesteld. Uitgangspunt is dat het terrein ingevuld wordt met woningbouw in een bepaalde differentiatie met een dorps karakter. Daarnaast legt de nieuwe wegenstructuur verbindingen tussen de diverse pleinen in Belfeld.

Bronnen