Beeldkwaliteitsplan: Greenpark

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

beeldkwaliteitsplan

Voor de ontwikkeling van dit werklandschap geldt het beeldkwaliteitsplan Greenpark.

Gebiedskarakteristiek

Voor de ontwikkeling van Greenpark is een masterplan in combinatie met een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat de leidraad vormt voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijvenpark. Uitgangspunt was een tijdelijke combinatie van bedrijvenpark en tentoonstellingsterrein voor de Floriade 2012. Het Greenparkgebied ligt als een groene lob centraal tussen de verschillende Trade Ports van Venlo. De basisidee van het Greenpark Venlo is om compacte bebouwing te situeren op de overgang van bos en open ruimte. De opzet van Greenpark voorziet in kantoren binnen een landschappelijke setting, gecombineerd met recreatie- en verblijfsmogelijkheden in de nabije omgeving. Industriegebieden, productiebedrijven en dienstverleningsarealen behoeven normaliter veel ruimte van het landschap buiten de stad. Greenpark Venlo moet een antwoord geven op de vraag naar een duurzame, met het landschap verenigbare inbedding van productie, industrie en dienstverlening. In Greenpark Venlo wordt een nieuwe esthetica gecreëerd voor de gebouwcomplexen. Gebouwcomplexen die een meerwaarde vormen voor stad, mens, flora en fauna. De ruimtelijke gelijktijdigheid en overlapping van vrije tijd, productie, landschap en ontspanning betekent een vernieuwende inrichting van de ruimte en een nieuw imago: het werklandschap van de toekomst.

Bronnen