Baarlosestraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op behoud van de karakteristiek van deze Napoleontische weg.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Deze karakteristieke oude invalsweg is in 1823 aangelegd in een rechte lijn naar het centrum van Blerick en gericht op de kerktoren. Het wegbeeld is landelijk met op enkele plekken oudere agrarische bebouwing of een nieuwe burgerwoning. De bebouwing is traditioneel van stijl. Het open karakter neemt af richting stedelijk gebied. Met de aanleg van de kaarsrechte Baarlosestraat is de relatie tussen Hout-Blerick en de oostelijk gelegen uitlopers van het dorp doorsneden: de markante manier waarop dit is gebeurd, heeft nu een zekere cultuurhistorische waarde.

Bronnen