Alberdingk Thijmstraat / Frederik van Eedenstraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op het behouden en versterken van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Alberdingk Thijmstraat en Frederik van Eedenstraat maakt deel uit de eerste naoorlogse uitbreidingswijk ‘Hazenkamp’ in het stadsdeel Blerick. De straat is één van de ontsluitingswegen die midden in de wijk bestaat uit een assenkruis met centraal plein waaraan het parochiecentrum is gesitueerd. Terwijl de overige wegen in de wijk Hazenkamp als woonstraat kunnen worden opgevat, is de Alberdingk Thijmstraat / Fredrik van Eedenstraat, als belangrijke hoofdas, benadrukt door de aanwezigheid van middelhoge etagewoningen in open strokenverkaveling. Daarnaast is sprake van een winkellint dat aansluit bij de verlengde Kloosterstraat met winkelplein in het centrum van Blerick. Bovendien is in aansluiting op het parochiecomplex een ruimtelijke groene strook ontworpen voor scholen. Aan en op deze groenstrook is recent nieuwbouw gepleegd in de vorm van appartementenblokken die de hoogte en schaal aanhouden van de reeds aanwezige etagewoningen.

Bronnen