A73

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Gezien het belang van een goede uitstraling van de stad is het beleid gericht op een groen en aantrekkelijk beeld langs de autoweg met een herkenbare en krachtige uitstraling bij de ‘Poorten tot te stad’. De opgave is om de betonnen geluidschermen te combineren met een groene uitstraling van planten. Bij de stadpoorten Eindhovenseweg en Tegelseweg-Zuiderbrug is het de opgave om de herkenbaarheid en karakteristiek van de plek te vergroten ondanks de geluidsschermen.

Bij de Steilrandweg - parallel lopend aan de A73 - is het beleid gericht op versterking van de herkenbaarheid en doorontwikkeling van deze structurerende ringweg (verbindingsweg) om Tegelen.

Gebiedskarakteristiek

Deze autoweg vormt de ruggengraat van Limburg en doorsnijdt de stad en het landschap van Venlo in noord-zuidrichting. Aan de noordzijde van Venlo loopt de autoweg door het werklandschap van Greenpark en Freshpark en biedt daarbij uitzicht op representatieve bedrijfsbebouwing in een bosachtige omgeving. Een stadspoort tot het werklandschap bevindt zich ter plaatse van de Greenportlane.

Ten zuiden van de A67 grenst de A73 direct aan diverse woonwijken en doorsnijdt het stedelijk gebied. De nabije ligging bij de woongebieden van Blerick, Venlo en Tegelen heeft geleid tot geluidwallen en -schermen langs dit traject. De beeldvorming langs de autoweg is gericht op het vergroenen van de betonnen schermen en grondkeringen met planten. Door de glazen schermen blijft een beperkt zicht mogelijk op de achterliggende bebouwing, het stedelijke landschap en de rivier de Maas.

Aan de westzijde van Venlo liggen aan de A73 stadspoorten bij de Eindhovenseweg, Napoleonsbaan, Shakespearelaan en Tegelseweg die zowel op de aanliggende wijken als op het centrum gericht zijn. Door de geluidsschermen is er beperkt zicht op bebouwing bij de poorten bij de Eindhovenseweg en Tegelseweg. Met een landmark, zoals een goed vormgegeven object of gebouw, dient de herkenbaarheid van deze poorten te worden vergroot.

Enkele markante objecten en gebouwen zijn zichtbaar boven de geluidschermen. Met name de flatgebouwen van de Molenbossen, de schoorstenen van de Tegelse keramische industrie, de voormalige Watertoren en de beboste Steilrand zijn daarbij karakteristieke elementen.

De Steilrandweg tussen Zuiderbrug en Kaldenkerkerweg loopt parallel aan de A73 en is tevens een ringweg om de noord-oostelijke rand van Tegelen. De uitstraling van deze rand van Tegelen aan de ‘Streekweg’ is van wisselende kwaliteit omdat het open agrarisch gebied doorsneden wordt en slechts in beperkte mate nieuwe ontwikkelingen langs de weg tot stand zijn gekomen. Langs de Steilrandweg zijn op termijn nieuwe stedelijke ontwikkelingen voorzien waardoor de weg zich zal kunnen ontwikkelen van een autoverbinding tot een stadsweg met uitstraling. Waar mogelijk dient de belevingskwaliteit aan de zijde van de kern Tegelen verhoogd te worden en in overeenstemming te worden gebracht met het belang van deze structurerende ringweg.

Bronnen