1e Graaf van Loonstraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de karakteristiek van een oude invalsweg van Blerick.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De 1e Graaf van Loonstraat verloopt vanaf de Kloosterstraat in noordelijke richting. De straat komt al op de zestiende eeuwse kaart van Jacob van Deventer voor, maar opvallend genoeg niet op de zeventiende eeuwse van Averbode en de vroeg negentiende eeuwse van Tranchot. De ouderdom is zodoende niet zeker.

De bebouwing valt in twee delen uiteen. Het zuidelijke deel, aansluitend op de Kloosterstraat, is naoorlogs. De terugliggende hoekpanden creëren een pleineffect. De als afzonderlijke panden opgezette naoorlogse nieuwbouw, zowel Wederopbouw als meer recent, levert een afwisselend gevelbeeld op. De oorspronkelijke kleinschaligheid is hierin redelijk goed overgenomen.

Het noordelijke deel bevat een aantal vooroorlogse panden. Met name de beide rijk vormgegeven panden uit de jaren 1920/1930 aan de westzijde, met het iets soberder hoekpand (Urbanusstraat), vormen een zeer karakteristiek ensemble in deze straat. Het vooroorlogse cafégebouw haaks op de straat vormt een karakteristieke afsluiting van het pleinachtige straatdeel. Verder noordelijk van de Urbanusstraat valt de vertanding in de gevelwanden op. Zowel in de historische als in de naoorlogse bebouwing is in deze straat het kleinschalige karakter redelijk goed behouden.

Bronnen