Disclaimer risicokaart explosieven

 1. In het kader van de CE-bodembelastingkaart is door een ter zake gespecialiseerd bureau, Bombs Away, overeenkomstig landelijke richtlijnen, een historisch vooronderzoek uitgevoerd.
 2. Door het onderzoeksbureau zijn, ten behoeve van de CE-bodembelastingkaart, aan de hand van het bronnenmateriaal, verdachte en onverdachte gebieden vastgesteld. 
 3. De gebieden waarvoor op basis van de geraadpleegde bronnen geen verhoogde kans is vastgesteld op het aantreffen van CE, zijn aangemerkt als onverdacht. In deze gebieden zijn:
  a: geen/onvoldoende aanwijzingen aangetroffen dat er oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden waardoor CE in de bodem zijn achtergebleven;
  b. in de geraadpleegde gegevens aanwijzingen aangetroffen dat er tijdens en na de oorlogshandeling geen CE in/op de (water)bodem zijn achtergebleven: alle gebruikte CE zijn gedetoneerd of er hebben ruimingen plaatsgevonden waarbij alle CE zijn verwijderd;
  c. in de geraadpleegde gegevens aanwijzingen aangetroffen dat er oorlogshandelingen in de buurt van het onderzoeksgebied waardoor in het onderzoeksgebied CE in/op de (water)bodem achtergebleven kunnen zijn. Op basis van de luchtfoto-analyse is vastgesteld dat deze oorlogshandelingen niet van invloed zijn op het onderzoeksgebied.
 4. Dit betekent echter niet dat er geen CE kunnen worden aangetroffen in de onverdachte gebieden
  De gemeente Venlo is zwaar getroffen door oorlogshandelingen waarbij CE zijn achtergebleven, met name tussen februari 1944 en maart 1945 tijdens de grote bombardementen op de Maasbruggen, de zware bombardementen op het vliegveld en de frontperiode. Door verschillende leemten in kennis is informatie over de oorlogshandelingen en over de mogelijke aanwezigheid van CE niet altijd (geheel) bewaard gebleven. Deze informatie kon derhalve niet worden gebruikt in het door Bombs Away, een ter zake gespecialiseerd bureau, uitgevoerde historische vooronderzoek, met als gevolg dat niet gesteld kan worden dat er in de onverdachte gebieden geen CE aanwezig zijn.
  Het is derhalve wel mogelijk dat er in onverdachte gebieden CE aanwezig zijn, echter dit is niet in de geraadpleegde bronnen aangetroffen.
 5. Tijdens het gemeente breed historisch vooronderzoek is uiterste zorg aan de inhoud besteed. Toch kan het zo zijn dat bepaalde informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Gebruik van enige inhoud van de CE-bodembelastingkaart in welke vorm of aard dan ook, is voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De gemeente sluit dan ook iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen als gevolg van het handelen op grond van informatie die u op of via deze CE-bodembelastingkaart tot uw beschikking krijgt. Dit geldt zowel voor directe als indirecte schade ten gevolge van voormeld bedoeld gebruik e.d.. Er kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend.
 6. Wij stellen het op prijs als u onvolledigheden en/of onjuistheden op deze website meldt aan de gemeente.